Odpadów problemowych pozbywamy się podczas tzw. wystawek, w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów. W przypadkach szczególnych, poza tymi terminami można skorzystać z Punktu Czasowego Przechowywania Selektywnych Odpadów Komunalnych. Tam zawozi się odpady samodzielnie i deponuje nieodpłatnie za pokwitowaniem oraz na warunkach określonych w poniższym Regulaminie.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PUNKTU CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA SELEKTYWNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

w KALISZU POMORSKIM ul. WOLNOŚCI 10

Punkt Czasowego Przechowywania Selektywnych Odpadów Komunalnych (PCPSOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku od mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PCPSOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności

z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, ilości, wagi itp.

3. Dostarczone odpady przez mieszkańca, właściciela nieruchomości objętego gminnym systemem odbioru odpadów, PCPSOK przyjmuje nieodpłatnie.

4. Korzystający z PCPSOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

5. Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczonych do PCPSOK wykonuje ich dostawca.

6. Na terenie PCPSOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich.

7. Na terenie PCPSOK obowiązuje zakaz palenia i używania źródeł otwartego ognia.

8. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (czysty gruz) od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 300 kg na rok.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. PCPSOK przyjmuje odpady w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11.00 do 14.00.

2. PCPSOK przyjmuje odpady tylko z nieruchomości miasta i gminy Kalisz Pomorski po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Kalisz Pomorski.

3. Odpady dostarczane do PCPSOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić w odpowiednio oznaczonym pojemniku.

5. Do PCPSOK przyjmowane są wyłącznie:

a) odpady wielkogabarytowe - opróżnione z zawartości i zdemontowane kanapy, łóżka, fotele, krzesła, materace, wykładziny, dywany, zepsute wózki dziecięce, dętki i opony rowerowe, zepsute rowery, zabawki dużych rozmiarów (chodziki, koniki na biegunach);

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – musi być kompletny (urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt komputerowy, kalkulatory, urządzenia gospodarstwa domowego jak lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki);

c) czysty gruz budowlany;

d) akumulatory;

e) zużyte baterie;

f) przeterminowane leki – w oryginalnych opakowaniach;

g) zużyte opony- od wózków, rowerów, motocykli i pojazdów samochodowych do użytku własnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

h) zużyte świetlówki i żarówki;

i) chemikalia i przepracowane oleje;

j) odpady zielone.

6. Do PCPSOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa;

- odpady zawierające azbest;

- zmieszane odpady komunalne;

- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe;

- części z demontażu pojazdów samochodowych.

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadóww przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PCPSOK–u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach;

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

8. Przyjmujący odpady pracownik PCPSOK–u dokona rejestru dostarczonych odpadów – oraz potwierdzi przyjęcie odpadu.

9. Odpady zgromadzone w PCPSOK będą odbierane po zgłoszeniu przez PGKiM - przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy wyłonioną w drodze przetargu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PCPSOK–u na miejscu lub pod telefonem 943616211 wew. 21 lub 31.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 10.

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW PRZEZ PCPSOK w KALISZU POMORSKIM

Nr formularza Data wystawienia dokumentu
Osoba przekazująca odpady :
Imię i nazwisko  
Pesel  
Ulica  
Nr domu / lokalu  
Kod pocztowy  
Miejscowość  
ODPADY PRZYJĘTE PRZEZ PCPSOK W KALISZU POMORSKIM
Masa przyjętych odpadów Masa przyjętych odpadów (Mg)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kalisz Pomorski       ………………………………       ………………………………………………………………………………………

                                     (data)                                       (czytelny podpis dostarczającego odpady)

Adnotacje PCPSOK   ………………………………..       ……………………………………………………………………………………..

                                    (data)                                     ( czytelny podpis pracownika PCPSOK)

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok