ROK 2019

     Stawki opłat za odpady komunalne na rok 2019 nie ulegają zmianie (tabele zamieszczamy poniżej). Wpłaty za odbiór odpadów należy dokonywać na numer konta indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację. Numer ten podano w zawiadomieniach potwierdzających złożenie deklaracji. W przypadku braku albo zagubienia numeru konta prosimy o kontakt osobisty – pokój nr 111 (parter) lub telefoniczny pod numerem: 94-361-62-11.

     Przypominamy, iż należy zwrócić szczególną uwagę przy dokonywaniu opisów wpłat. Prosimy nie wskazywać w tytule przelewu - miesiąca, za który uiszczana jest wpłata, ponieważ odnotowaliśmy wiele tak popełnionych błędów co skutkuje potem wzywaniem do złożenia wyjaśnień.
     I co ważne: opłatę powinna uiszczać osoba składająca deklarację.

 

ROK 2018

     Stawka opłaty za odpady komunalne na rok 2018 nie ulega zmianie (są takie same jak były w roku 2017 i w roku 2016). Wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać na indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację nr konta otrzymany w zawiadomieniach potwierdzających złożenie deklaracji. W przypadku braku lub zagubienia numeru konta prosimy o kontakt osobisty – pokój nr 1 lub telefoniczny pod numerem bezpośrednim: 94-361-70-59.

     Szczególną uwagę należy zwrócić przy dokonaniu opisów wpłaty. Prosimy nie wskazywać w tytule przelewu - miesiąca, za który uiszczana jest wpłata, ponieważ odnotowaliśmy dużo błędów co skutkuje wzywaniem Państwa do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia prawidłowości wpłat.

Opłatę powinna uiszczać osoba składająca deklarację.

 

Rok 2017

     Stawka opłaty za odpady komunalne na rok 2017 nie uległa zmianie. Wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać na nr konta, indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację, i otrzymany w zawiadomieniach potwierdzających złożenie deklaracji.

     W przypadku braku lub zagubienia numeru konta, prosimy o kontakt osobisty – pokój nr 1 lub tel. 94-361-62-11. W razie potrzeby można odbierać blankiety wpłat w siedzibie Przedsiębiorstwa.

     Ponadto informujemy, iż szczególną uwagę należy zwrócić przy dokonaniu opisów wpłaty. Mianowicie, prosimy nie wskazywać w tytule przelewu - miesiąca, za który uiszczana jest wpłata, ponieważ odnotowaliśmy dużo błędów, co skutkuje potem wzywaniem Państwa do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia prawidłowości wpłat.

Opłatę powinna uiszczać osoba składająca deklarację.

ROK 2016

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. wzrosną stawki opłaty za odpady komunalne, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Mając powyższe na uwadze informuję, że od 1 stycznia 2016 r stawki opłat będą wynosiły:

- dla nieruchomości zamieszkałych (opłata miesięczna za jednego mieszkańca):

Odpady segregowane Odpady niesegregowane
12 zł/os 21 zł/os

- dla nieruchomości niezamieszkałych (opłata miesięczna za jednokrotny wywóz pojemnika):

Pojemność pojemnika Pojemnik na odpady zmieszane Pojemnik na odpady niesegregowane
120 l 20,00 zł 35,00 zł
240 l 36,00 zł 62,00 zł
1100 l 100,00 zł 174,00 zł

- stawka ryczałtowa (roczna) dla domków letniskowych bądź innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku (opłata roczna za jeden domek letniskowy lub jedną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe):

Odpady segregowane Odpady niesegregowane
119,00 zł 207,00 zł

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wskazach w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej obliczana była na podstawie zadeklarowanych pojemników na odpady zmieszane jak i segregowane przy uwzględnianiu częstotliwości odbioru. Po dokonanych zmianach właściciel nieruchomości uiszczać będzie opłatę wyłącznie za pojemnik na odpady zmieszane przy uwzględnianiu częstotliwości odbioru. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie będą dostarczane przez Gminę pojemniki lub worki na odpady segregowane. Zapotrzebowanie na pojemniki należy zgłosić na osobnym formularzu dołączonym do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski.

Ponadto informuję, że wprowadzono nową opłatę za domki letniskowe oraz nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dotychczas opłata była naliczana od pojemnika i właściciel deklarował co najmniej dwa miesiące w sezonie, w którym świadczona była usługa wywozu odpadów. Wprowadzenie przez ustawodawcę rocznej ryczałtowej opłaty powoduje, że gmina ma obowiązek zapewnienia całorocznego wywozu odpadów z tych nieruchomości. Ryczałtowy charakter opłaty wymusza ujednolicenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich nieruchomości. Stawka opłaty jest stawką roczną i nie ma możliwości proporcjonalnego obniżenia za okresy, w których odpady komunalne na nieruchomości nie powstają lub wywóz nie był świadczony. Wobec powyższego prosimy o terminowe złożenie nowych deklaracji, tak aby maksymalnie skorzystać z wywozu odpadów w ramach ponoszonej rocznej opłaty. Opłatę ryczałtową należy uiszczać do 15 marca każdego roku kalendarzowego.

Terminy wnoszenia opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałej

i niezamieszkałej oraz przydzielone numery indywidualnych kont bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych ( z przeprowadzką, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany zgłosić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim poprzez złożenie zmiany danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianami systemu informatycznego może pojawić się problem

z dostarczeniem zawiadomień przed upływem pierwszego terminu płatności. Za wystąpienie możliwych utrudnień przepraszamy. Od 1 stycznia 2016 r. prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne numery kont z uwzględnieniem opłaty w zmienionej wysokości. W tytule przelewu prosimy o nie wskazywanie miesiąca, którego opłata dotyczy ponieważ występuje wiele błędów co skutkuje wzywaniem Państwa do złożenia wyjaśnień w sprawie dokonanych opłat.

Uchwały z dnia 26 listopada 2015 r. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
(Można je pobrać w zakładce: "Uchwały Rady Miejskiej".)

1. Uchwała nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski;

2. Uchwała nr XVII/93/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty;

3. Uchwała nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

4. Uchwała nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

6. Uchwała nr XVII/97/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dyrektor

Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

w Kaliszu Pomorskim

mgr inż. Tadeusz Sochacki

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok